Logo CYAGO, Oplossingen voor drogen en afblazen

Algemene voorwaarden

U bent hier:

Algemeen
• Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
• Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet geregeld is in deze algemene voorwaarden, dan dient die situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
• Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
• De eventuele bijzondere voorwaarden, vermeld in het contract, hebben voorrang op de algemene voorwaarden.
• Indien er andere betekenissen ontstaan door de vertaling van deze voorwaarden naar andere talen, dan heeft de Nederlandse versie steeds voorrang.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties en prestaties, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant.
Door het ondertekenen van een bestelbon, het sluiten van een overeenkomst, het aanvaarden van de levering of het aanvaarden van de factuur, aanvaardt de medecontractant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Offerte en orderbevestiging
De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inefficiënte werking van producten of installaties indien de offerte gebaseerd werd op foutieve gegevens.
Een bestelling is slechts bindend na onze uitdrukkelijke en schriftelijke orderbevestiging. In elk geval dient onze factuur als schriftelijke orderbevestiging te worden beschouwd.

Prijzen
De prijs is deze zoals in de overeenkomst vermeld. Indien de overeenkomst geen prijs vermeldt, worden door ons de regie- en stukprijzen toegepast, zoals van toepassing op de dag van de uitvoering van de werken. Deze regie- en stukprijzen kunnen op voorhand worden aangevraagd bij Cyago NV.
Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant dat CYAGO NV gerechtigd is de overeengekomen prijs aan te passen indien de prijzen van lonen, sociale lasten, grondstoffen, buitenlandse valuta en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
Alle prijzen zijn exclusief eventuele kosten, zoals o.m. reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

Montage en installatie
De opdrachtgever is ten aanzien van CYAGO NV verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat.
Onverminderd deze bepalingen zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en voor eigen risico dat:
• zodra het personeel van CYAGO NV op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien CYAGO NV dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
• geschikte behuizing en/of voorzieningen voor het personeel van CYAGO NV aanwezig zijn zoals bepaald en vereist volgens de overheidsregelingen, de overeenkomst en de situatie;
• de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
• de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
• de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
• de nodige en gebruikte hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van CYAGO NV staan;
• alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de relevante overheidsvoorschriften te voldoen;
• bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn
Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Levering/uitvoering – risico-overdracht – overmacht
De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter benaderend en worden ten indicatieve titel vermeld. Eventuele vertraging in de levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen beginnen te lopen na ontvangst van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende bestelbon, de schriftelijke orderbevestiging door CYAGO NV, het technisch akkoord van de opdrachtgever en de eerste betaling door de opdrachtgever.
Voor goederen:
De verkochte goederen worden geleverd in onze magazijnen en dienen door de opdrachtgever te worden opgehaald op het overeengekomen tijdstip.
Vanaf dat ogenblik gaat het risico over op de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt het risico voor het inladen en het transport van de goederen.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling de goederen niet afhaalt, is deze de kosten van opslag van de goederen aan CYAGO NV verschuldigd.
Voor montage en installatie::
Dadelijk nadat de montage/installatie werd uitgevoerd, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de goederen en de installatie zou ontstaan. Tevens wordt de opdrachtgever verondersteld, vanaf dat moment, het goed en de installatie volgens het principe van de “goede huisvader” te gebruiken en te onderhouden.
Indien de levering door overmacht wordt bemoeilijkt of verhinderd, heeft CYAGO NV het recht de leveringstermijnen aan te passen, dan wel de overeenkomst te verbreken zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van CYAGO NV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die het nakomen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, diefstal, materiaalbreuk en andere ernstige storingen in het bedrijf van CYAGO NV of diens leveranciers.

Eigendomsoverdracht
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.
CYAGO NV zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. De opdrachtgever zal aan CYAGO NV alle medewerking verlenen ten einde CYAGO NV in de mogelijkheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de goederen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. De hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Controle en waarborg
Voor de goederen:
Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, op het moment van de levering worden vermeld op de leveringsbon. Alle overige, verborgen gebreken dienen gemeld te worden per aangetekende brief en dit binnen de 8 dagen nadat zij werden vastgesteld.
De waarborg is hoogstens deze die door de fabrikant wordt verstrekt en dit overeenkomstig de volgende beperkingen:
- de waarborgperiode bedraagt maximaal één jaar vanaf de leveringsdatum
- de waarborgperiode is beperkt tot zes maanden vanaf de levering indien de gebruiksduur 8 uur per dag overschrijdt.
Voor montage en installatie
De opdrachtgever dient de montage/installatie te keuren uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien er binnen deze termijn niet per aangetekende brief en gemotiveerd melding wordt gemaakt van gegronde klachten, wordt het product geacht te zijn aanvaard.
Onder de hierna vermelde beperkingen waarborgt CYAGO NV volgende gebreken:
- Gebreken m.b.t. de deugdelijkheid van de door CYAGO NV geleverde installatie/de kwaliteit van de door CYAGO NV geleverde materialen
- die niet zichtbaar waren bij de levering
- waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de zes maanden na de levering zijn opgetreden.
De waarborgtermijn bedraagt 6 maanden en gaat in op de dag dat de montage/installatie is voltooid.
De waarborg is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen of onderdelen, dit naar keuze van CYAGO NV, waarbij alle kosten zoals transport, reis- en verblijfskosten, kosten van verzekering, (de) montage door de opdrachtgever worden gedragen.

Onze waarborg kan niet worden ingeroepen voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
• het niet naleven van de bij de levering meegedeelde bedienings- en onderhoudsvoorschriften
• het verkeerd gebruik van de goederen
• veranderingen die de medecontractant liet uitvoeren aan de goederen zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
• montage/installatie of herstelling door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever
• normale slijtage
• onderdelen door CYAGO NV van derden betrokken, voor zover deze derde geen waarborg aan CYAGO NV heeft gegeven.
• materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken
• materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan CYAGO NV ter bewerking zijn verstrekt
• de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
Er wordt geen waarborg gegeven op de door CYAGO NV uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen.

Aansprakelijkheid
Voor de goederen:
Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de medecontractant bewijst dat er een zware fout of nalatigheid werd begaan, in geval van opzet of indien wij een verbintenis niet hebben uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de medecontractant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot 2.500.000 €.
Voor montage en installatie
Aansprakelijkheid is steeds beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd.
De aansprakelijkheid van CYAGO NV beperkt zich tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichtingen.
In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot 2.500.000 €.
CYAGO NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsschade, directe en indirecte schade, voorzienbare en onvoorzienbare schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Dit omvat ook alle mogelijke vormen van gevolgschade en schade die het gevolg is van bijzondere omstandigheden die eigen zijn aan de overeenkomst, ongeacht of deze bijzondere omstandigheden aan CYAGO NV bekend waren of niet.
CYAGO NV is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
• schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
• beschadiging of verlies,
door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

Als CYAGO NV, zonder de montage in opdracht te hebben, wel hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent bij de montage, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is gehouden CYAGO NV te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, van alle aanspraken van derden tot schadevergoeding, waarvoor de aansprakelijkheid van CYAGO NV in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Opshcorting en ontbinding
In geval CYAGO NV verhinderd is de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van overmacht, is CYAGO NV gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor maximum 6 maanden na afloop van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Dit zonder dat hij verplicht is enige schadevergoeding te betalen. Gedurende de opschorting is CYAGO NV bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor ofwel uitvoering van de overeenkomst, ofwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Zowel in het geval de overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden krachtens vorige paragraaf is CYAGO NV gerechtigd onmiddellijk betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, en dit tegen de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens vorige paragraaf is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige zin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen. Indien de opdrachtgever dit niet doet, is CYAGO NV bevoegd om deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem voortvloeit uit de met CYAGO NV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens CYAGO NV te voldoen, alsmede in geval van faillissement , surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf
van de opdrachtgever, waaronder inbegrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is CYAGO NV gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en zonder afbreuk te doen aan de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is CYAGO NV
bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
In geval de overeenkomst wordt opgeschort krachtens vorige paragraaf wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, na aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door CYAGO NV bespaarde kosten. CYAGO NV is ook bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en/of andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval de overeenkomst wordt ontbonden krachtens vorige paragraaf wordt
de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, na aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door CYAGO NV bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om dit bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan CYAGO NV bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar op ons rekeningnummer BE75 4280 0949 8451 binnen de 30 dagen, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen.
Bij laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10%, onverminderd het recht van CYAGO NV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere, werkelijk geleden schade.
Bij laattijdige betaling is er tevens een nalatigheidsintrest verschuldigd zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
De intresten en het schadebeding blijven verschuldigd, ook nadat de hoofdsom alleen, laattijdig werd betaald.
Bij niet (tijdige) betaling houden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging alle leveringen stop te zetten.
Elke niet (tijdige) betaling maakt alle alsdan reeds verstuurde facturen integraal eisbaar.
In geval van niet betaling op de vervaldag van de factuur zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door de enkele kennisgeving ervan per aangetekende brief als ontbonden worden beschouwd.
Paswoorden en beveiligingen worden pas vrijgegeven na volledige betaling van de installatie.
Indien een bankwaarborg wordt geëist, zullen de daaraan verbonden kosten worden doorgerekend.

Bevoegdheid
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met inbegrip van de regels van het Weens Koopverdrag.

Our brands, yOur solutions

RONAIR® biedt machines aan voor het drogen en afblazen van (pet)food verpakkingen. Deze machines worden ook ingezet voor andere industriële toepassingen.

OCTRON® biedt installaties aan voor het afblazen van resterende plastic korrels op vrachtwagens, dit conform Operation Clean Sweep (OCS).

DRYCUP® biedt oplossingen aan voor het drogen van herbruikbare bekers. Help de plastic afvalberg te verminderen.

Jetblack® biedt veilige gebruiksvriendelijke afblaassystemen aan voor werknemers, zonder het gebruik van onveilige perslucht.

Onze oplossingen

Content